*}

Ważne zmiany w prawie w roku 2024

W 2023 roku byliśmy świadkami, wdrożenia w życie bardzo wielu nowych przepisów prawa. Rok 2024 zapowiada się, że będzie równie obfity w nowinki legislacyjne co rok poprzedni. Wdrażanie nowych regulacji, z początkiem roku to trend, który przyjął formę powszechnej praktyki władzy ustawodawczej.

Poniżej postaramy się przedstawić Państwu najważniejsze zmiany, które wejdą w życie w bieżącym roku, z którymi warto się zapoznać.

Spis treści

 1. Waloryzacja świadczenia 500 plus;
 2. KSeF;
 3. e-Doręczenia;
 4. Podwyżka ZUS;
 5. Podwyższenie płacy minimalnej;
 6. Napoje energetyczne tylko dla osób pełnoletnich;
 7. Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością;
 8. Zmiany w prawie spadkowym;
 9. Programy osłonowe;
 10. Podatek od plastiku;
 11. Zmiany w prawie pracy, dotyczą każdego, kto pracuje przy komputerze.

1.       Waloryzacja świadczenia 500 plus

Świadczenie 500 plus, z początkiem 2024 roku zostało podwyższone o kwotę, w wysokości 300 złotych. Program Rodzina 500 plus, został wprowadzony w 2016 roku, celem wsparcia polskich rodzin. W ramach komentowanego programu , świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom w wieku do ukończenia 18 roku życiu, bez względu na wysokość osiąganych dochodów przez rodzinę.

2.      Krajowy System e-Faktur

KSef jest to Krajowy System e-Faktur, który umożliwia jego użytkownikom wystawianie oraz przesyłanie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana to forma elektronicznej faktury, w formacie .xml, dostępnej dla podatników prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uregulowanej prawnie w ustawie o VAT i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. wdrożenie do obrotu gospodarczego systemu KSeF, ma za zadanie scentralizowanie procesów rejestracji faktur. Krajowa Informacja Skarbowa podkreśla, że wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku korzystania z KSeF, zapewni przedsiębiorcom na rynku gospodarczym uczciwą konkurencję, bowiem nabywca faktury będzie miał pewność, że została ona wystawiona przez uprawniony podmiot, a wystawca faktury będzie miał gwarancję, że odbiorca przedmiotową fakturę otrzymał

3.      e-Doręczenia

E-Doręczenia są elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki e-Doręczeniem organy administracji publicznej, obywatele oraz przedsiębiorcy i spółki prawa handlowego, mogą korzystać z bezpiecznych doręczeń w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu. Po nadaniu, bądź to odebraniu każdej elektronicznej korespondencji, będziemy mogli pobrać dowód, na wykazanie faktu kto i kiedy nadał/odebrał korespondencję. Finalnie wszystkie organy administracji publicznej, przedsiębiorcy - podmioty wpisane do CEIDG i KRS oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych oraz prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń.

4.      Podwyżka ZUS

Podwyżka składek ZUS jest skutkiem przewidywań, w zakresie przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polsce w bieżącym roku, a także  uchwalonej dwukrotnej podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z prognozami, przeciętne wynagrodzenie brutto w bieżącym roku ma wynieść ok 7.800,00 zł, czyli prawie aż o 900,00 złotych więcej, jak w roku ubiegłym.

5.      Podwyższenie płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2024 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 4.242,00 zł brutto. Oznacza to, że stawka godzinowa będzie wynosić 27.70 zł. Wyżej wymieniona podwyżka płacy minimalnej jest jedną z dwóch podwyżek, jakie zostały zaplanowane na rok 2024. Druga podwyżka minimalnego wynagrodzenia ma nastąpić w lipcu i wzrosnąć do kwoty, w wysokości 4.300,00 zł. Zatem stawka godzina będzie już wynosić 28,10 zł. Po pierwszej podwyżce pracownik otrzyma wynagrodzenie ?do ręki? w wysokości 3.221,98 zł, a po podwyżce w lipcu 3.261,53 zł.

6.      Napoje energetyczne tylko dla osób pełnoletnich

Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2024 roku wprowadził, powszechny zakaz sprzedaży napojów energetycznych, powszechnie zwanych ?energetykami? dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o zdrowi publicznym oraz niektórych innych ustaw, zabrania się sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18 roku życia, na terenie jednostek systemu oświaty oraz w automatach. Co więcej zgodnie z literalnym brzmieniem treści art. 12m., w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego napój energetycznym sprzedawca może żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego. Ustawodawca zobowiązał również producentów oraz importerów napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny do oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści ,,Napój energetyzujący? lub ,,Napój energetyczny?.

7.      Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

W 2024 roku, pojawią się świadczenia wspierające dla osób z niepełnosprawnością, które:

 • ukończyły 18 lat;
 • są obywatelami Polsku lub Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu;
 • mieszkają w Polsce;
 • otrzymały decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów, który określono od 70 do 100 punktów.

Dopiero po otrzymaniu decyzji, wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, osoba posiadająca niepełnosprawność będzie mogła złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczenia. Świadczenia wspierające, będą wprowadzane w trzech etapach, tj. osoby z niepełnosprawnością, które:

 • otrzymały 87-100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r.;
 • otrzymały 78-96 pkt mogą ubiegać się o nie od 2025 r.;
 • otrzymały 70-77 pkt mogą ubiegać się o nie od 2026 r.

 8.      Zmiany w prawie spadkowym.

Pod koniec grudnia 2023 roku, zostały wprowadzone zmiany w prawie spadkowym, które dotyczyły:

 • rozszerzenia zdarzeń stanowiących podstawę uznania za niegodnego dziedziczenia;
 • redukcja kręgu spadkobierców ustawowych;
 • określenie wpływu na bieg terminu czynności polegającej na wniesieniu wniosku o przyjęcie przez sąd oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku lub uchylnie się od skutków przyjęcia/odrzucenia spadku.

Mimo, że wyżej wymienione zmiany zostały wdrożone w życiu już pod koniec 2023 r., to będą stanowić wyzwanie w roku bieżącym.

9.      Programy osłonowe

W pierwszym kwartale roku 2024, tj. w okresie styczeń, luty, marzec, ma zostać utrzymana zerowa stawka VAT na żywność taką jak: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż. Jak podaje www.onet.pl, dobrą informacją jest dalsze mrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla określonych odbiorców. Rządzący zdecydowali się kontynuować ten mechanizm, ale tylko do 30 czerwca 2024 r. Zapewnia on poziom cen z 2022 r. W przeciwnym razie groziłby nam wzrost taryf energii elektrycznej nawet o 76%, a gazu o 48%.

10.   Podatek od plastiku

Z początkiem roku, została wprowadzona nowa danina, inaczej tzw. podatek od plastiku. Cel wprowadzenia podatku od plastiku, ma służyć ograniczeniu zużycia tworzyw sztuczne, które coraz bardziej zanieczyszczają środowisko. Przy zakupach, czy też zamawianiu jedzenia na wynos zapłacimy więcej od 20 do 25 groszy, za plastikowe opakowania. Zatem w głównej mierze, nowym podatkiem zostaną obciążeni konsumenci, od których przedsiębiorcy będą pobierać opłatę za jednorazowe opakowania z plastiku. Przedsiębiorcy będą musieli wycofać z użytku takie produkty jak plastikowe słomki, sztućce, talerze itp. Za złamanie przepisów, przedsiębiorcy będą zagrożeni karą administracyjną, której wysokość będzie oscylować w granicach od 500,00 zł do 500.000,00 zł. Przytoczone kary pieniężne za naruszenia, wymierzać będą w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej oraz właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Nakładając karę, przy ustalaniu jej wysokości ww. organy będą uwzględniać stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. Jeżeli przedsiębiorca podlegający ukaraniu przedstawi dowody i okoliczności wskazujące, że dochował on należytej staranności i uczynił wszystko, czego można od niego rozsądnie oczekiwać, aby do naruszenia nie doszło, lub że nie miał żadnego wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie to nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których przedsiębiorca nie mógł przewidzieć, nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej. Co więcej, należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

11.    Zmiany w prawie pracy, dotyczą każdego, kto pracuje przy komputerze

Na pracodawców zostały nałożone nowe obowiązki, którzy zatrudniają pracowników pracujących przy komputerze, bez względu na to, czy pracują oni w biurze, czy też zdalnie. W myśl nowych przepisów pracownik, który przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy korzysta z laptopa, jego miejsce pracy winno być wyposażone w monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu. Sposób ustawienia ekranu musi zostać tak przeprowadzony aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Ponadto stanowisko pracy pracownika musi zostać uposażone w dodatkową klawiaturę oraz mysz. Przytoczone regulacje obowiązują od dnia 17 listopada 2023 r. Z uwagi na powyższe, warto zaczerpnąć opinii i wiedzy doświadczonego prawnika, celem przygotowania analizy prawnej, aby ustalić które stanowiska pracy pracodawcy będą podlegać pod nowe wymogi, wynikające z treści rozporządzenia. Może okazać się, że będzie trzeba zaktualizować regulamin pracy zdalnej, bądź wprowadzić dokumenty wewnętrzne, z które uregulują powyższe kwestie.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł, i potrzebujecie zgłębić temat zmian, które mogą mieć wpływ na waszą firmę, to zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Zespół Kancelarii LTM Tax & Legal

 


Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.