*}

Sprzedaż towaru z nieprawidłowym oznaczeniem producenta

Zdarzają się wśród przedsiębiorców sytuacje, gdy zastanawiają się oni nad możliwością sprzedaży innemu odbiorcy wyprodukowanego towaru z etykietami firm, które nie odbierają zamówienia w terminie. Taka praktyka mogłaby jednak nie tylko stanowić wprowadzenie w błąd klientów, którzy zakupiliby towar z błędnym oznaczeniem (etykietą), ale także wprost naruszałaby uczciwą konkurencję.

Problemem jest bowiem fakt, że oznakowanie produktu etykietą danego przedsiębiorcy wskazuje na konkretnego producenta. Zgodnie z ustawą z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, za producenta uważa się m.in. przedsiębiorcę prowadzącego w UE działalność polegającą na wytwarzaniu produktów albo każdą inną osobę, która występuje, jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osobę, która naprawia lub regeneruje produkt. Dotyczy to również składania, pakowania, przetwarzania lub umieszczania etykiety na gotowych produktach w celu ich wprowadzenia na rynek pod własnym imieniem/nazwą.

Co ważne, producent przyjmuje na siebie pełną i ostateczną odpowiedzialność za swój wyrób. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, musi on zachować kontrolę nad procesem produkcyjnym, ponieważ odpowiada za zgodność produktu z wymaganiami. Zlecenie części lub całości prac nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za wyrób. Więcej, zgodnie z Prawem przedsiębiorców (art. 21), przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu w Polsce ma obowiązek zamieszczać na tym towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub w instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemne informacje w języku polskim, w tym określające firmę producenta i jego adres. Za "wprowadzanie do obrotu" uznajemy (zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów) udostępnianie przez producenta produktu konsumentowi. Producentem jest zatem nie tylko faktyczny wytwórca, lecz także przedsiębiorca, który umieszcza na produkcie bądź dołącza do niego swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy, lub inne odróżniające oznaczenie.

W świetle powyższego, należy uznać, że firma realizując produkt na rzecz innego przedsiębiorcy
i opatrując je etykietami zamawiającego jest jedynie ?wytwarzającym?. Nie można zatem sprzedać towaru
z etykietą innego przedsiębiorcy, gdyż doszłoby do naruszenia przepisów wspomnianych wcześniej ustaw. Kwestią decydującą o tym, kto jest producentem będzie umieszczenie tej informacji na etykiecie. Ponadto, ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z naruszenia obowiązków informacyjnych (w tym umieszczenie etykiety przedsiębiorcy, który nie wprowadził towaru do obrotu), kwestie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz odpowiedzialności za niezgodność produktu z umową obciążają ten podmiot, który określony został na etykiecie jako producent. Rozsądnym wyjściem z sytuacji zarysowanej na wstępie jest niestety przepakowanie towaru w taki sposób, aby usunąć etykiety odbiorców
i przeznaczenie rzeczy na bezpośrednią sprzedaż z etykietami ?wytwarzającego? albo też przeznaczenie przepakowanego towaru do oznakowania etykietami innych zamawiających.

Zespół Kancelarii 

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.