*}

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Od 13 października 2019 r., wszedł w życie powszechny obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (zwany dalej: ,,CRBR?). CRBR  to kolejny publiczny, ogólnopolski, nieodpłatny rejestr, prowadzony przez Ministra Finansów, który ma na celu ujawnianie osób rzeczywiście zarządzających firmami (tzw. beneficjentów rzeczywistych). CRBR jest rejestrem jawnym, prowadzonym w formie elektronicznym, każdy może zweryfikować dane wpisane do CRBR. Nie wszędzie tak jest. Choć obowiązek wprowadzenia takiego rejestru wynikał z przepisów unijnych, w sporej części krajów rejestry nie mają jawnego charakteru.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

W rejestrze tym ujawnione są dane o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zatem beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która ma możliwość wywierania decydującego wpływu na działanie podejmowane przez podmiot gospodarczy. W przypadku spółek kapitałowych, beneficjentami rzeczywistymi z reguły są to udziałowcy posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce.

Kiedy należy złożyć wniosek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Tytułem przykładu w CRBR, zbierane są dane beneficjentów rzeczywistych wszystkich spółek prawa handlowego, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (zwany dalej: ,,KRS?). Obowiązkowi wpisu do KRS, podlegają wszystkie spółki prawa handlowego, to jest:

a)      spółki osobowe

 • spółki jawne
 • spółki partnerskie
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne

 b)      spółki kapitałowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna
 • prosta spółka akcyjna

Z obowiązku rejestracji w KRS, zwolnione są spółki zagraniczne, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski w formie oddziału.

Zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji spółki. W zgłoszeniu tym ujawnia się takie dane beneficjenta rzeczywistego jak:

 • imię i nazwisko;
 • obywatelstwo;
 • państwo zamieszkania;
 • numer PESEL albo datę urodzenia ? w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;
 • funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia;

oraz takie dane podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy jak:

 • nazwa (firma);
 • forma organizacyjna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • siedziba;
 • numer KRS;
 • numer NIP.

Zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do CRBR o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podmioty, które mają obowiązek zgłoszenia do CRBR, a są postawione w stan likwidacji lub upadłości, nie są zwolnione z obowiązku zgłoszenia do CRBR i jego aktualizacji.

Nowe podmioty gospodarcze, muszą zgłosić się do CRBR w terminie 14 dni od dnia wpisu do KRS. W terminie 14 dni, należy złożyć również zgłoszenie aktualizacyjne w CRBR, w sytuacji gdy zmianie ulegnie którakolwiek, z wyżej wymienionych informacji.

Jakie są negatywne konsekwencje za brak zgłoszenia wniosku do CRBR?

Brak zgłoszenia w terminie 14 dni beneficjenta rzeczywistego od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych podanych w zgłoszeniu pierwotnym, w terminie 14 dni od dnia powstania tej zmiany, a także podanie w CRBR danych niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować nałożenie na podmiot kary pieniężnej w wysokości do 1.000.000zł.

Zatem, jeżeli w ostatnim czasie założyliście spółkę bez udziału naszej Kancelarii lub dokonaliście Państwo korporacyjne zmiany, takie jak zmiana nazwy/siedziby spółki, zbyliście udziały/akcje, to zapraszamy do kontaktu, celem zweryfikowania, czy prawidłowo został wykonany obowiązek zgłoszenia zmian do CRBR, celem uniknięcia kary.

Zapraszamy do kontaktu.

Zespół Kancelarii LTM Tax & Legal


Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.